دل نوشته ها

.......زدست ديده ودل هردو فرياد

گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنور

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند

شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح ومظلوم علی هست هنوز

درباره اين روزهمين يه قطعه شعر فكر كنم خودش گويا باشه كه

                           مايوسف خويش را نمي فروشيم

                           توسيم (زر)سياه خود نگهدار  پي نوشت:اين عمار؟؟؟؟                                         

[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 1:26 ] [ سيد حسين ]

[ ]